VEDTEKTERSangkoret MIXDUR – vedtekter vedtatt 26.1.2015
1. Formål


Korets formål er å bidra til det musikalske liv i Halden og øke medlemmenes livsglede gjennom sang og sosialt samvær.

2. Medlemskap

Opptak av medlemmer i koret avgjøres av styret i samråd med dirigenten.
Nedre aldersgrense for medlemmer er 18 år.
Medlemmer som har et urimelig stort fravær, kan miste sitt medlemskap. Dette avgjøres av styret.
Permisjon kan innvilges av styret for inntil 1 år.

3. Generalforsamling

Generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel, og avholdes årlig i januar. Dagsorden skal inneholde følgende saker:

– Åpning
– Valg av møteleder og referent
– Godkjenning av dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Handlingsplan
– Budsjett
– Fastsettelse av kontingent
– Valg

4. Styret

Styret står for korets daglige ledelse og består av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Alle medlemmer av styret velges for 2 år ad gangen. Leder og sekretær velges vekselsvis hvert annet år. Øvrige medlemmer er kasserer og 2 styremedlemmer. Dersom et styremedlem som i utgangspunktet ikke er på valg blir valgt til leder eller sekretær, velges et nytt styremedlem i vedkommendes sted for 1 år.

5. Komiteer og verv

Det velges årlig:

– 2 varamedlemmer til styret
– 2 revisorer
– 4 WEB-redaktører
– En utstyrsgruppe på 4 personer med ansvar for korets utstyr og rigging/rydding ved arrangement
– Musikkutvalg bestående av 4 medlemmer. Musikkutvalget tiltres av leder og dirigent.
– Festkomité bestående av 3-6 medlemmer
– PR/ finansgruppe bestående av 3 medlemmer
– Kaffegruppe bestående av 2 medlemmer
– Valgkomité bestående av 2 medlemmer

6. Økonomi/ protokoll

Kasserer forvalter korets økonomiske midler og fører dets regnskap. Revidert regnskap fremlegges årlig for generalforsamlingen.
Styret har ansvar for å legge fram forslag til budsjett, forslag til kontingent og handlingsplan for generalforsamlingen.

Sekretær fører referat fra styrets møter, og fører oppmøteprotokoll på korets
øvelser. Muntlig orientering etter styrets møter gis på korøvelsene.

Bevilgningssaker kan tas opp på korøvelser, og skal avgjøres med 2/3 flertall.
For å være beslutningsdyktig, må fremmøtet være minimum 50%.

7. Øvelser/ aktiviteter

Ordinære øvelser gjennomføres 1 gang pr. uke. Forfall meldes til gruppeleder.
Gruppeleder velges årlig av de enkelte stemmegrupper på første gruppeøvelse etter at ordinær generalforsamling er avholdt.
Korets musikalske program settes opp av musikkutvalget.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Leder eller 1/3 av korets medlemmer kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers skriftlig varsel. Den ekstraordinære generalforsamlingen kan kun behandle den/de saker som framgår av innkallingen.

9. Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer må sendes styret skriftlig 1 måned førgeneralforsamling. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

10. Oppløsning av koret

Oppløsning av koret, herunder vedtak om hvem korets midler skal tilfalle, skal avgjøres av korets ordinære generalforsamling. Forslag om oppløsningen skal være kunngjort iht. vedtektenes pkt. 3. Avgjørelsen må fattes med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer på generalforsamlingen. Om slikt flertall ikke oppnås, må flertallets avgjørelse bekreftes av et flertall på en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes tidligst 3 måneder etter den ordinære generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamlingen etter dette punkt skal kun behandle oppløsning av koret, og skal innkalles med 14 dagers varsel.